Feel the Water

Uslovi prodaje, isporuke i plaćanja

1. Ponude, potvrde narudžbine, zaključenje ugovora

1.1. Sve ponude su neobavezujuće. Zadržavamo pravo promene bilo kada, proširenjem ili smanjenjem naše proizvodnje.

1.2. Ugovor stupa na snagu našom pismenom potvrdom narudžbine. Sadržaj potvrde narudžbine je ujedno i sadržaj ugovora, ukoliko kupac odmah nakon prijema potvrde narudžbine ne uloži prigovor. Inače vredi naša potvrda narudžbine i naši opšti uslovi prodaje, isporuke i plaćanja. Ukoliko kupac uloži prigovor na potvrdu narudžbe, ona se smatra ugovorom, ukoliko kupac primi robu i/ili plati robu.

1.3. Nakon slanja potvrde narudžbine, narudžbina koju smo primili ne može se više menjati ili stornirati.

1.4. Predočeni uslovi prodaje, isporuke i plaćanja imaju u svakom slučaju prednost pred eventualnim uslovima kupovine našeg kupca.

1.5. Povećanja cena između potvrde naruđžbine i isporuke, daju nam za pravo za promenu cena.

1.6. Ako kupac odustane od dela narudžbine, cena se ne umanjuje za cenu tog dela narudžbine, nego prema našem kalkulacijskom obračunu.

1.7. Naše izjave našima ugovornim partnerima postaju važeće sa isporukom na nama poznate adrese naših partnera, i to, čak i onda, ako se adresa i menjala, a nama to, odmah nakon promene, nije javljeno.

1.8. Promene i dopune ugovora, da bi bile važeće, moraju biti pismeno potvrđene od ovlašcenih osoba (potpisnici iz sudskog registra) u našoj firmi. Ostali zaposleni nisu opunomoćeni da vrše izmene ili dogovaraju drugačije.

2. Cene i uslovi plaćanja

2.1. Cene se podrazumijevaju fco fabrika, nezapakovano, bez PDV-a.

2.2. Plaćanje odmah nakon prijema računa, bez ikakvih odbitaka, neto, ukoliko kod potvrde narudžbine nije drugačije potvrđeno.

2.3. Za kašnjenja u plaćanju zaračunavamo zateznu kamatu austrijskih banaka uvećanu za 8%, a najmanje 1% mesecno. Priznajemo samo uplate koje su izvršene na mesta plaćanja navedena u računu. Plaćanja bankovnim doznakama smatraju se izvršenim tek kada je suma navedena u računu, na našem kontu, neopozivo ubeležena.

2.4. Menica, ček i plaćanje doznakom priznaju se samo kao polovično plaćanje. U ovom slučaju nije moguće odobrenje skonto, čak iako je ugovoreno.

2.5. Kod plaćanja akceptom ili menicom, nastali manipulativni troškovi idu na teret dužnika.

2.6. Datum računa je za termin plaćanja u svim slučajevima merodavan, pa čak i ako primaoc robe treba dobiti robu sa zakašnjenjem, ukoliko do zakašnjenja nije došlo našom krivicom.

2.7. Prekoračenje termina plaćanja ili pogoršanje boniteta kupca, kao i ostali važni razlozi daju nam za pravo na raskid ugovora ili na trenutno dospeće svih naših potraživanja, bez obzira na dogovoreni rok plaćanja, a da se ovim ne može obrazložiti zahtev za nadoknadu štete ili poštovanje ugovora.

2.8. Kupac može od nas tražiti potraživanja samo na osnovu neoborive ili pravno punomoćne presude.

3. Zadržavanje vlasništva

3.1. Do potpune isplate isporučene robe u šta spada i otkup menice uzete od nas kao garancije plaćanja, roba ostaje u našem vlasništvu.

3.2. Naše pravo vlasništva se prenosi i na trošak koji je kupac ostvario prodajom kao i u slučaju prerade/ugradnje na krajnji produkt. Naš kupac treba, pri daljnoj prodaji, informisati svog kupca o zadržavanju prava vlasništva.

3.3. Kupac nas mora odmah obavestiti, ukoliko neko treći polaže pravo na isporučenu robu sa zadržavanjem prava vlasništva, ili za to obrazlaže pravo. Svi pravni prateći troškovi idu na teret kupca.

4. Pakovanje i isporuka

4.1. Pakovanje se izvodi na uobičajen trgovinski način, na trošak kupca, i ne preuzima se natrag. Paketi su dimenzionisani prema uobičajenim transportnim odredbama.

4.2. Isporuka je iz naše fabrike na rizik naručioca, takođe i kod besplatnih isporuka.

4.3. Prodavac je obavezan osigurati pošiljku samo ako je to pismeno dogovoreno.

5. Izmena modela

5.1. Zadržavamo pravo konstrukcijskih izmena, tolerancije i poboljšanja

5.2. Kod specijalnih modela, koje se izvode prema modelu, uzorku ili prema nacrtu, zadržavamo pravo povećati ili smanjiti broj naručenih komada do 5%.

6. Reklamacija

6.1. Na nedostatke ili oštećenja, koje nakon isporuke ustanovi ulazna kontrola, mora se odmah uložiti prigovor, a za nedostatke koji nisu vidljivi prigovor se ulaže čim se isti ustanove. Nakon tri meseca od isporuke prestaje pravo na reklamaciju.

6.2. Odstupanje od broja komada ili u težini reklamirati železnici ili prevozniku kod preuzimanja robe i zatražiti potvrdu. Komade sa greškom vratiti na naš trošak.

7. Garancija

7.1. Garanciju dajemo na način da ćemo besplatno zameniti komade, koji zbog dokazive greške u materijalu ili izvedbi, u roku tri meseca postanu neupotrebljivi, ukoliko se takvi komadi vrate u roku od četiri meseca od isporuke.

8. Vraćanje robe

8.1. Roba se može vratiti samo uz predhodno pismeno odobrenje i to samo fco naša fabrika u Beču, u neoštećenom stanju.

8.2. Kod specijalnih izvedbi, roba se ni u kojem slučaju ne može primiti natrag.

9. Isporuka i odstupanje od isporuke

9.1. Naša obaveza za isporukom kao i održanjem termina isporuke prestaje, ukoliko zbog nastanka uslova, na koje mi nemamo uticaja, dođe do težeg poremećaja u proizvodnji ili ukoliko zbog istog nismo u mogućnosti isporučiti robu.

9.2. Ako nije moguća isporuka, proizvedenu robu možemo skladištiti na rizik i račun kupca. U tom slučaju kupcu se šalje račun kao da je roba isporučena.

9.3. Ako mi kasnimo sa isporukom, kupac nam može odobriti odgodu od najmanje 6 nedelja. Kupac nema pravo odustati od ugovora, ako smo mi, takođe nakon roka, uzeli naručenu robu u proizvodnju.

10. Svojstvo pošiljke

10.1. Svojstvo jedne pošiljke se ne može prosuđivati na osnovu svojstva pojedinačnih komada.

11. Odšteta, ograničenje garancije

11.1. Svi zahtevi kupaca koji proizilaze iz pravnih razloga, a posebno za gubitak dobiti, kašnjenje ugovorenih rokova, posledične štete, se ne priznaju ukoliko nisu uzrokovani našom grubom neposlovnošću ili namerno. Postojanje namere ili grube neposlovnosti sa naše strane, kupac mora dokazati. Sva upustva (za montiranje, održavanje, uporabu itd) se moraju striktno poštovati. Kod nepoštovanja naših uputstava ili nepoštovanja zakonskih odredbi o ugradnji, otpada svaka garancija sa naše strane.

11.2. Svi zahtevi za odštetom su ograničeni sa neto vrednošću dotičnog proizvoda.

11.3. Odštetni zahtevi, u smislu troškova montaže, puštanje u pogon, troškova održavanja itd, sa naše strane niti u kojem slučaju neće biti priznati niti odobreni.

11.4. Za štete koje su nastale kao posledica nepravilnog rukovanja ili primene, prekomerne opterećenosti ili normalnog habanja, ne preuzimamo garanciju. Nadalje, ne priznajemo garanciju za štete nastale nemarnošću kao i za posredne i uzročne štete kao posledice nemarnosti.

11.5. Za materijalne štete prouzrokovane greškom proizvoda isključuje se naša garancija prema Zakonu o garanciji proizvoda za sva preduzeća koja proizvode i prodaju naše proizvode kao i za kupce naših proizvoda ukoliko su preduzetnici. Naši ugovorni partneri, ukoliko su preduzetnici, preuzimaju obavezu da će klauzulu preneti na svoje kupce, ukoliko se opet radi o preduzetnicima, a tiče se naših proizvoda.

12. Garancija

12.1. Svi zahevi koji proizilaze iz garantnog pisma, kao i zahtevi za odštetom, ograničeni su fakturnom cenom proizvoda.

12.2. Imamo pravo sve garantne zahteve rešiti stavljanjem na raspolaganje rezervnih proizvoda. Pravo na sniženje cena ne postoji.

12.3. Garancija ne vredi ukoliko se kupac nije držao ugovora o predmetnom proizvodu, odnosno ukoliko je popravak izvršio neovlašćeni servis.

13. Mesto ispunjenja i sud

13.1. Mesto ispunjenja je Beč. Isključivo mesto suđenja je, za našu firmu zadužen Sud u Beču.

13.2. Ovim uslovima prodaje, isporuke i plaćanja primenjuje se isključivo austrijsko pravo. Primena bečkog UN-trgovinsko-pravnog sporazuma je isključena.