Feel the Water

Drvena sečka

Sečka je energent koji se dobija usitnjavanjem drveta na sitne komade tako da može biti korišćena u automatskim kotlovima za grejanje individualnih kuća, stambenih objekata, javnih ustanova itd. Dobija se najčešće usitnjavanjem ogrevnog drveta, krupnog i sitnog ostatka iz šume, drvnog ostatka iz procesa prerade drveta kao i drveta iz parkova, drvoreda i sl. Drvena sečka predstavlja ekonomičan način korišćenja drveta kao energenta iz razloga što se može koristiti kao gorivo sa relativno visokim sadržajem vlage oko 20%. Manipulacija drvenom sečkom je relativno jednostavna i ne zahteva ozbiljnija ulaganja u opremu i uređaje za njen transport. Zbog svojih karakteristika najčešće se koristi kao energent za kotlove od 50 kW do nekoliko megavata.

Karakteristike:

  • Toplotna moć: ~3,8 kWh/kg
  • Gustina: ~200 kg/m³
  • Vlažnosti: ~20%

Sirovina za proizvodnju sečke potiče iz:

  1. Šumarstva (cela stabla, granjevina, ostaci prilikom seče, panjevi)
  2. Prerade drveta (ostaci iz pilanske prerade drveta, okrajci, okorci, odresci itd.)
  3. Recikliranog drveta

Kvalitet sečke je vrlo bitan za pouzdan rad kotlova. Kvalitet određuje: vrsta materijala, dimeznija i vlažnost.